منشور سازمانی

بدینوسیله منشوری که مشروح وظایف و تعهدات کارفرما (شرکت) و کارمند نسبت [...]